Diễn Đàn Phan Ri Club Online
Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều
  Đăng nhập hoặcđăng kýđể tham gia thảo luận trên diễn đàn
  You are not connected. Please login or register


  Bài viết : [Hướng Dẫn - Code] Viewtopic_body Đẹp


  Bài viết thứ :1
  Đăng vào:on Wed Dec 21, 2016 12:53 am
  Admin

  Admin

  Admin

  Admin
  Chèn code dưới vào hết trong viewtopic_body

  Code:
  [size=13]<script type="text/javascript">//<![CDATA[[/size]
  [size=13]var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';[/size]
  [size=13]var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';[/size]
  [size=13] function level(Posts,Coins,Thanked){var d=(Posts*10+Coins*5);var e=(d/1500);var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);var g=Math.floor(e+parseInt(1));if(g<2){(g="1 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<3){(g="2 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<4){(g="3 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<5){(g="4 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<6){(g="5 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<7){(g="6 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_yell10.gif'>]")};if(g<8){(g="7 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<9){(g="8 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<10){(g="9 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<11){(g="10 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<12){(g="11 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<13){(g="12 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_red10.gif'>]")};if(g<14){(g="13 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<15){(g="14 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<16){(g="15 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<17){(g="16 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<18){(g="17 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<19){(g="18 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_grey10.gif'>]")};if(g<20){(g="19 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<21){(g="20 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<22){(g="21 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<23){(g="22 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<24){(g="23 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<25){(g="24 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_gree10.gif'>]")};if(g<26){(g="25 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<27){(g="26 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<28){(g="27 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<29){(g="28 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<30){(g="29 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")};if(g<31){(g="30 [<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'><img src='http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/83/01/s_blue10.gif'>]")&&(f="99")};var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);document.write('<fieldset style="padding:7px;width: 157px;border: 0px solid #D4D4D4;color: gray;font-size: 7pt;border-radius: 2px;"><legend><font color="red"><b>Cấp độ : '+g+'</b></font></legend><b><font color=orange> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div></fieldset>')};[/size]
  [size=13]//]]>[/size]
  [size=13]</script>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]    <tr>[/size]
  [size=13]      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">[/size]
  [size=13]        <span class="nav">[/size]
  [size=13]        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->[/size]
  [size=13]        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]border="0" /></a>[/size]
  [size=13]        <!-- END switch_user_authpost -->[/size]
  [size=13]        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->[/size]
  [size=13]        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>[/size]
  [size=13]        <!-- END switch_user_authreply -->[/size]
  [size=13]        </span>[/size]
  [size=13]      </td>[/size]
  [size=13]            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->[/size]
  [size=13]      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">[/size]
  [size=13]        <span class=" smallfont bold">[/size]
  [size=13]            <script type="text/javascript">[/size]
  [size=13]            //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>[/size]
  [size=13]            </script>[/size]
  [size=13]        </span>[/size]
  [size=13]      </td>[/size]
  [size=13]      <!-- END insert_plus_menu -->[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript">[/size]
  [size=13]//<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]></script><!-- END switch_image_resize -->[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table class=" tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]  <tr align="right">[/size]
  [size=13]      <td class="catHead" colspan="2" height="28">[/size]
  [size=13]        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]            <tr>[/size]
  [size=13]              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>[/size]
  [size=13]              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat">[/size]
  [size=13]                <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}[/size]
  [size=13]                <!--google_ad_section_end --></td>[/size]
  [size=13]              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat">[/size]
  [size=13]                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>[/size]
  [size=13]            </tr>[/size]
  [size=13]        </table>[/size]
  [size=13]      </td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  {POLL_DISPLAY}[/size]
  [size=13]  <!-- BEGIN postrow -->[/size]
  [size=13]  <!-- BEGIN displayed -->[/size]
  [size=13]<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">[/size]
  [size=13]  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>[/size]
  [size=13]    <div class="normal" style="float:right">[/size]
  [size=13]<a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b>[/size]
  [size=13]</a></div>[/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]    </td></tr>[/size]
  [size=13]  <tr class="post">[/size]
  [size=13]      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">[/size]
  [size=13]              [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">[/size]
  [size=13]              <tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]                            <td class="alt2">[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]    <td width="36" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_10.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="143" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_11.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="18" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_12.gif"></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]    <td width="36" height="42" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_13.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="143" height="42" style="background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/status10.gif)" align="center" class="smallfont">[/size]
  [size=13]      <em id="vbstatus_11698847" style="color:blue">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}[/size]
  [size=13]</em>[/size]
  [size=13]  </td>[/size]
  [size=13]    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_14.gif"></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]    <td width="36" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_15.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="143" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_16.gif"></td>[/size]
  [size=13]    <td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_17.gif"></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">[/size]
  [size=13]<td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat11.png" width="150" height="6">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat12.png" width="4" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat13.png" width="6" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat14.png" width="13" height="0">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat15.png" width="13" height="8" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <span class="avatarxt"><span class="poster-profile">[/size]
  [size=13]          <div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">[/size]
  [size=13]          <!-- BEGIN profile_field -->[/size]
  [size=13]          <span class="fmviShopauto">[/size]
  [size=13]              {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}[/size]
  [size=13]          </span>[/size]
  [size=13]          <!-- END profile_field -->[/size]
  [size=13]        </div>[/size]
  [size=13]      <div>  <div class="bvavatar">[/size]
  [size=13]          {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}[/size]
  [size=13]        </div></div>[/size]
  [size=13]          [/size]
  [size=13]<script>[/size]
  [size=13]    $(function() {[/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]      if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {[/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]    $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();[/size]
  [size=13]          $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") +  + '"></object>').show().next().hide();[/size]
  [size=13]      };[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {[/size]
  [size=13]            $(this).hide();[/size]
  [size=13]    $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();[/size]
  [size=13]            $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();[/size]
  [size=13]        });[/size]
  [size=13]        $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {[/size]
  [size=13]    $(this).hide();[/size]
  [size=13]    $("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();[/size]
  [size=13]            $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();[/size]
  [size=13]        });[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    });[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    </script>[/size]
  [size=13]        </span>[/size]
  [size=13]</td>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat16.png" width="6" height="0">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat17.png" width="6" height="1" alt=""></td>[/size]
  [size=13]<img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat18.png" width="6" height="1" alt=""></td>[/size]
  [size=13]  </tr>[/size]
  [size=13]  <tr>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat19.png" width="13" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat20.png" width="150" height="6">[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat21.png" width="1" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]      <td>[/size]
  [size=13]        <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat22.png" width="6" height="6" alt=""></td>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13]</td>[/size]
  [size=13]                            <td align="left" width="100%">[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<strong><font color=blue>MaiKhongQuen - </font>{postrow.displayed.POSTER_NAME} – <font color=red> [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  <table width="230px">[/size]
  [size=13]<tr>[/size]
  [size=13]<td>[/size]
  [size=13]<div class="">[/size]
  [size=13]<fieldset class="fieldset"><legend>Tước Hiệu</legend>[/size]
  [size=13]<FONT face="Times New Roman">[/size]
  [size=13]<B>[/size]
  [size=13]<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">[/size]
  [size=13]<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>[/size]
  [size=13]</B>[/size]
  [size=13]</FONT>[/size]
  [size=13]</div></td>[/size]
  [size=13]</tr>[/size]
  [size=13]</table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]  </font></strong>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]        <span class="smallfont">[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]      <br>[/size]
  [size=13]{postrow.displayed.RANK_IMAGE}  [/size]
  [size=13]                      </span>[/size]
  [size=13]          [/size]
  [size=13]      [/size]
  [size=13]<input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>[/size]
  [size=13]<input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<table cellspacing="0"[/size]
  [size=13]cellpadding="0"><tr><td[/size]
  [size=13]class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]<fieldset style="border: 2px dotted rgb(255, 102, 153); padding: 10px; width: 155px; display: block;">[/size]
  [size=13]<br /><script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>[/size]
  [size=13] </fieldset>  [/size]
  [size=13]  </td>[/size]
  [size=13] [/size]
  [size=13]    [/size]
  [size=13]<td align="left" width="30%"><span class="smallfont">[/size]
  [size=13]                        [/size]
  [size=13]<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->[/size]
  [size=13]<div class="levelhinhnguoi" align="left">[/size]
  [size=13]<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">[/size]
  [size=13]<!-- BEGIN profile_field -->[/size]
  [size=13]{postrow.displayed.profile_field.LABEL}[/size]
  [size=13]  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}[/size]
  [size=13]  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}[/size]
  [size=13]<!-- END profile_field -->[/size]
  [size=13]{postrow.displayed.POSTER_RPG}[/size]  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | www.sosblog.com