Diễn Đàn Phan Ri Club Online
Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều
  Đăng nhập hoặcđăng kýđể tham gia thảo luận trên diễn đàn
  You are not connected. Please login or register


  Bài viết : [Share] Skin Gau Iu


  Bài viết thứ :1
  Đăng vào:on Fri Jan 23, 2015 8:20 pm
  Admin

  Admin

  Admin

  Admin
  [Share] Skin Gau Iu H4b7

  Index_body

  Code:
  {JAVAscript}
    
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
   <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
   <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

           
   <div class="main-content"> 
     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <iframe frameborder="0" width="100%" height="300px" onerror="firstchatfmvi()"
        src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
        <script type="text/javascript">
          function firstchatfmvi() {
              setTimeout(function () {
                if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                    $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
                }
              }, 2000);
          }
        </script>

  <!-- END switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div style="background: #E8E7CC;padding-top: 90px;padding-bottom:50px;"><center><span style="font-weight: bold;"> <a href="/login">Bạn Cần Đăng Nhập Để Vào CHATBOX</a></span>,<span style="font-weight: bold;"> <a href="/register">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a></span><br><br><span style="font-weight: bold;">(Nghiêm cấm quảng cáo khi tham gia CHATBOX !)</a></span></center></div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
      </div>
    <br>

      

  <table style="width: 100%;"><tbody><tr>
    <td class="dovy" valign="top">
  {BOARD_INDEX}
    </td>
  <td valign="top" id="rightcot" style="">
   <center>
   <div align="center">
   <script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script>
   <script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="bloguru003-black.swf";obj.TimeZone="VietNam_Hanoi";obj.width=150;obj.height=150;obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script>
   <img id="MnM" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/mod10.gif" usemap="#MnM" border="0" width="246" height="380" alt=""/>
   <map id="_MnM" name="MnM">
   <area shape="rect" coords="0,0,247,90" href="#" alt="Ngân hàng " title="Ngân hàng CTN!"/>
   <area shape="rect" coords="0,87,245,154" href="http://www.9xstyle.biz/f2-forum" alt="Vườn ước nguyện" title="Vườn ước nguyện"/>
   <area shape="rect" coords="0,152,245,219" href=" #myModal" alt="Thông điệp Yêu thương" title="Thông điệp Yêu thương"/>
   <area shape="rect" coords="0,216,245,283" href="http://www.9xstyle.biz/h18-page" alt="Siêu thị GunnY" title="Siêu thị GunnY"/>
   <area shape="rect" coords="14,305,89,372" href="/forum" alt="Diễn đàn" title="Diễn đàn"/>
   <area shape="rect" coords="162,301,245,375" href="/#" alt="Trang chủ" title="Trang chủ"/>
   <area shape="rect" coords="88,301,162,375" href="/contact" alt="Liên hệ" title="Liên hệ"/>
   </map>
   <a id="lienheCFviet" href="http://lienhe9xstyle.weebly.com/"><img src="http://au.go.vn/mediastore/au/2011/06/29/iconDongGOPykien.png"></a>
   <table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" width="95%" align="center">
   <tbody>
   <tr>
   <td class="tcat">
   Danh Ngôn Mỗi Ngày
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td class="alt1">
   <span class="smallfont">
   <div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
   <embed  src="http://truongton.net/forum/images/_tmp/fla/tip/main.swf"  quality="high" wmode="transparent"  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"  type="application/x-shockwave-flash" width="240" height="285">
  </embed>
   
  </div>
   </div>
   </span>
   </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   </center>
  </td>
                    
      </tr></tbody></table>
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
            <br />
            <div class="main" style=" margin: 0; border: 1px dashed #7D7A69; border-radius: 5px 5px 5px 5px; ">
    <div class="main-head"><div class="page-title">Thống Kê Diễn Đàn</div></div>
    <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
   <div class="blockbody floatcontainer">
   

  <!-- logged-in users -->
   <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
   <h3 class="blocksubhead"><img src="http://diendan.gate.vn/game/images/styles/fptgame/misc/users_online.png" alt="Số người đang online">Số người đang online</h3>
   <div>
   <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}</p>
   <p>{RECORD_USERS}</p> 
  </div>
   </div>
   <!-- end logged-in users -->
   
  <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section" style=" margin-top: 5px; ">
   <h3 class="blocksubhead"><img src="http://diendan.gate.vn/game/images/styles/fptgame/misc/forum_stats.png" alt="Thống kê X4VN">Thống kê X4VN</h3>
   <div>
   <dl>
   <dt>Chủ đề</dt>
   <dd><span class="FORUMCOUNTOPIC"></span></dd>
   <dt>Bài viết</dt>
   <dd><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></dd>
   <dt>Số thành viên</dt>
   <dd><span class="FORUMCOUNTUSER"></span></dd>
   
  </dl>
   <p>{NEWEST_USER}</p>
   
  </div>
   </div>
   

  </div>
   </div></div> <div class="zzlasperpen"></div>
      <style>
        /* wgo */
  .wgo_block{display:block;-moz-border-radius-topright:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-webkit-border-top-right-radius:5px;-webkit-border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;border-top-left-radius:5px;margin-bottom:6px;}
  .wgo_block .blockbody{padding: 5px;background:#E8E7CC;_background-image:none;}
  .wgo_block .blockhead{font-size:12px;font-weight:700;color:#7d4c09;background:#d64b0c url(http://diendan.gate.vn/game/images/styles/fptgame/style/tcatBG.gif) repeat-x;_background-image:none;border:1px solid #f2ae2a;}
  .wgo_block .time{color:#3e3e3e;}
  .wgo_block .section { background: #E8E7CC; display: block; border-bottom: 2px solid #444; border-top: 2px solid #9B9B9B; min-height: 61px; font: 12px; color: #3e3e3e; clear: both; border-left: 2px solid #9B9B9B; border-right: 2px solid #444444; padding: 10px 0 .5em; }
  .wgo_block .blocksubhead{padding-left:6px;font:13px;color:#3e3e3e;background:transparent;padding-bottom:3px;}
  .wgo_block .section:first-child .blocksubhead{border-top:0;}
  .wgo_block .section .blocksubhead img{padding-right:3px;}
  .wgo_block .section div,.wgo_block .section ol{padding-left:12px;}
  .wgo_block .section div p{padding-bottom:3px;}
  .wgo_block .section div ol{padding-left:0;}
  .wgo_block .section dl dt{display:inline;}
  .wgo_block .section dl dt:after{content:":";}
  .wgo_block .section dl dd{display:inline;margin-right:3px;}
  .wgo_block .section dl.icon_legends dt{float:left;clear:right;margin-right:3px;}
  .wgo_block .section dl.icon_legends dt:after{content:"";}
  .wgo_block .section dl.icon_legends dd{margin-bottom:3px;display:block;}
  #wgo_onlineusers .commalist li{display:inline;margin-left:1px;}
  #wgo_birthdays .commalist li{display:inline-block;margin-left:1px;}

      </style>
  <!-- END disable_viewonline -->
      
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
   <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
   <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
   <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
   {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
   <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
   <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}


  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
   status: true,
   cookie: true,
   xfbml: true,
   oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Bài viết thứ :2
  Đăng vào:on Fri Jan 23, 2015 8:21 pm
  Admin

  Admin

  Admin

  Admin
  IndeX_box

  Code:
  <script>function last(a){if(a != '' ){var b = a.split('<br />');document.write('<div><span class="nguoigui">Người gửi : ' + b[1] + '</span></div><div align="right">Vào lúc : '+b[0]+'.</div>');}}</script>
  <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" width="100%">
  <!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
   
  <tbody>
  <tr>
   <td colspan="5" style="padding: 0px; margin: 0px;">
   <a href="#" style="">
   <h2>
   <div class="imgcat {catrow.tablehead.L_FORUM}">
   </div>
   <div id="showcot">
   </div>
   </h2>
   </a>
   </td>
  </tr>
  </tbody>
   
  <tbody class="statuseds">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr align="center" class="boxmain">
   <td class="dot" valign="top">
   <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" value="{catrow.forumrow.FORUM_NAME}"  />
                                            </td>
   <td class="dot" valign="top" align="left" style="width: 360px;">
                                                    <div><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><strong><span style="font-size:10pt;font-family: Comic Sans MS; color: rgb(255, 64, 64);">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</span></strong></a></div>
   <p class="reppost"><span>Chủ đề: <span style="color:#FF0145;font-size:16px;">{catrow.forumrow.TOPICS}</span></span> 
                                                   <span> Bài gửi: <span style="color:#0790FF;font-size:16px">{catrow.forumrow.POSTS}</span></span></p>
                                                    
                                                    <div class="thongtin">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div>
   <div id="smallrum">
   {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                                                    </div>
   <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
   </td>
   
  <td class="dot" valign="top" align="left" style="border-left: 1px dotted rgb(186, 176, 146);padding:5px;">
   <span>
                                                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                                                            <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}"><b>{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</b></a><br />
   <!-- END switch_topic_title -->
                                                        <script>last('{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}');</script>
                                                    </span>
   </td>
   </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
   </tbody>
    <script type="text/javascript">$("[value='Your first forum']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/thongb10.gif">');</script>
   <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </table>
  <style>
  .pun a[href=""]:before {content:"Chưa có bài viết";font:12px Arial;color:#333;cursor: default;}
  </style>
    
    <script type="text/javascript">
      $("[value='Ban Quản Trị']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/thongb10.gif">');
      $("[value='Sự kiện']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/star-i10.png">');
      $("[value='Tin tức hàng ngày']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/oto10.gif">');
      $("[value='Vườn Giải Trí']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/osd-su10.png">');
      $("[value='Cuộc Sống Quanh Ta']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/ie10.png">');
      $("[value='Tâm sự - Kết bạn']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/1210.gif">');
      $("[value='Giao lưu kết bạn']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/game11.png">');
      $("[value='Nhật ký online']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/tv10.png">');
      $("[value='Game Private - Game Nước Ngoài']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/2410.gif">');
      $("[value='VTC Game']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/chem-g10.png">');
      $("[value='VinaGame']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/5410.gif">');
      $("[value='Game Offline - PC Games']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/ie10.png">');
      $("[value='Khu Lưu Trữ - Buôn Bán Account Game']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/610.gif">');
      $("[value='Hình ảnh đẹp']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/co4la10.png">');
      $("[value='Ảnh thành viên']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/5910.gif">');
      $("[value='Hot boy - Hot girl']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/3310.gif">');
      $("[value='Forumotion']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/610.gif">');
      $("[value='Blog']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/5710.gif">');
      $("[value='vBulletin']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/cuocso10.png">');
      $("[value='Công nghệ thông tin']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/sd10.png">');
      $("[value='Khu Giao Thương Mua Bán']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/happyb10.png">');
      $("[value='Thùng rác']").replaceWith('<img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/63/36/26/heart10.png">');
      </script>  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Bài viết thứ :3
  Đăng vào:on Fri Jan 23, 2015 8:21 pm
  Admin

  Admin

  Admin

  Admin
  Chú ý : đoạn cuối index_box


     $("[value='Ban Quản Trị']").replaceWith('');
     $("[value='Sự kiện']").replaceWith('');
     $("[value='Tin tức hàng ngày']").replaceWith('');
     $("[value='Vườn Giải Trí']").replaceWith('');
     $("[value='Cuộc Sống Quanh Ta']").replaceWith('');
     $("[value='Tâm sự - Kết bạn']").replaceWith('');
     $("[value='Giao lưu kết bạn']").replaceWith('');
     $("[value='Nhật ký online']").replaceWith('');
     $("[value='Game Private - Game Nước Ngoài']").replaceWith('');
     $("[value='VTC Game']").replaceWith('');
     $("[value='VinaGame']").replaceWith('');
     $("[value='Game Offline - PC Games']").replaceWith('');
     $("[value='Khu Lưu Trữ - Buôn Bán Account Game']").replaceWith('');
     $("[value='Hình ảnh đẹp']").replaceWith('');
     $("[value='Ảnh thành viên']").replaceWith('');
     $("[value='Hot boy - Hot girl']").replaceWith('');
     $("[value='Forumotion']").replaceWith('');
     $("[value='Blog']").replaceWith('');
     $("[value='vBulletin']").replaceWith('');
     $("[value='Công nghệ thông tin']").replaceWith('');
     $("[value='Khu Giao Thương Mua Bán']").replaceWith('');
     $("[value='Thùng rác']").replaceWith('');
       Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Bài viết thứ :4
  Đăng vào:on Fri Jan 23, 2015 8:21 pm
  Admin

  Admin

  Admin

  Admin
  Foter_begin

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <div>
                       <div>
  <!-- END html_validation -->
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="zslogin" style="top: 86.9px; left: 0px; display: none;">
     <div id="mainpopup">
        <div class="popup">
           <table>
           <tbody>
           <tr>
              <td class="tl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="tr">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="thantrang" style="background: rgba(0, 0, 0, .8);">
                 <div class="headlogin" style="font-weight: bold; color: rgb(211, 211, 211); padding: 5px 0 9px; margin: 3px 0 9px; border-bottom: 1px solid rgb(100,100,100);">
                    <div id="tieude">
                       Trỉnh sửa lí lịch
                    </div>
                    <div id="nutclose" class="close_image close" src="facefiles/huybo.jpg">
                    </div>
                 </div>
                 <div class="noidung">
                    <div id="memberCard10" data-overlayclass="memberCard" style="margin-top: -20px;">
                       <div class="avatarCropper" style="float: left; border: none; padding: 0; position: relative;width: 192px; height: 192px; direction: ltr;">
                          <a class="avatar NoOverlay Av10l" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars" style=" ">
                          <div id="avatar1">
                             <span class="useravatar1"><img src="http://r25.imgfast.net/users/2516/52/44/54/avatars/1-80.jpg" alt=""></span>
                          </div>
                          <script type="text/javascript">$(function() {var logoutlink = $('a.mainmenu[href*="/login?logout"]').attr("href");$('.logoutt a[href="#logout"]').attr("href", logoutlink);jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) { link = jQuery('#ucp .frm dl dd img', data).attr('src'); if(link){ jQuery('#avatar1').html('<span class="useravatar1"><img src="'+link+'" alt=""/></span>'); }else{ jQuery('#avatar1').html(''); } }); });</script>
                          </a>
                       </div>
                       <div class="userInfo" style="margin-left: 205px; font-size: 11px;">
                                                            <h3 class="username" style="font-size: 18px; color: #FFF!important; ">Welcome <strong><a href="/profile?mode=editprofile"><strong{LOGGED_AS}</strong></h3>
                          <br>
                          <div class="userTitleBlurb">
                             <a title="Cài đặt thông tin cá nhân" href="/profile?mode=editprofile" style="z-index: 10000;">» Cài đặt</a><a class="profile_link" title="Your Profile" style="margin-right: 100px; z-index: 10000;float: right; max-width: 100%; text-align: right;" href="/profile?mode=editprofile">» Thông tin</a><br>
                             <a title="Thay đổi avatar" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars" style="z-index: 10000;">» Thay Avatar</a><a style="margin-right: 90px; z-index: 10000;float: right; max-width: 100%; text-align: right;" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature">» Sửa chữ ký</a><br>
                             <a href="/search?search_id=egosearch" title="My Posts" style="z-index: 10000;">» Bài của tôi</a><a style="margin-right: 107px; z-index: 10000;float: right; max-width: 100%; text-align: right;" href="/faq">» Trợ giúp</a>
                          </div>
                          <div class="userLinks" style="font-weight: bold; color: rgb(211, 211, 211); padding: 5px 0 9px; margin: 3px 0 9px; border-bottom: 1px solid rgb(100,100,100);">
                             <a href="/privmsg?folder=inbox">
                             <div>
                                <b style="font-size: 15px;">Không có tin nhắn</b>
                             </div>
                             </a>
                          </div>
                          <dl class="userStats pairsInline" style="">
                          </dl>
                          <span class="USERNAME" style="color: #F01515;">Bạn là: </span>        <span class="USERBIRTHDAY">Sinh nhật: </span>       &nbsp;<br>
                          <span class="USERCOUNTPOST" style="color: #3ACC1E;">Bài Gửi: </span><br>
                          <span class="USERREGDATE">Ngày tham gia: Fri Sep 21, 2012</span><br>
                          <span class="USERLASTVISIT">Ghé thăm gần đây nhất:Tue Jan 14, 2014</span>
                          <dl class="pairsInline lastActivity" style="padding-top: 9px; margin-top: 9px; border-top: 1px solid rgb(100,100,100);">
                             <dt><span>Chào mừng bạn đã đến với Diễn Đàn:<a href="http://www.cntt-k3.com/">cntt-k3</a></span></dt>
                             <br>
                              Hãy cập nhật thông tin chính xác nhá !!! <dd></dd>
                          </dl>
                       </div>
                       <a class="close OverlayCloser"></a>
                    </div>
                 </div>
              </td>
              <td class="b">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="bl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="br">
              </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
        </div>
     </div>
  </div>
                                              <style>#zslogin .noidung {background: #000!important;color: #2f252a;font-family: tahoma;font-size: 13px;font-weight: 700;line-height: 20px!important;margin: 0 auto;padding-top: 1px!important;text-align: left;width: 96%;}#zslogin .headlogin {color: #FFF!important;font-family: tahoma;font-size: 15px;font-weight: 700;height: 30px;text-align: Center;width: 100%;}    .avatar {background-color: #fff;border: 0px solid #1f537b;width: 50px;}.avatar1 img {width: 192px;height: 192px;}</style>
                                                    
                          
                  <!-- END switch_user_logged_in -->            
                                            
                                            
                                          
                                            
                                            
                              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="zslogin" style="top: 22px; left: 0px; display: none;">
     <div id="mainpopup">
        <div class="popup">
           <table>
           <tbody>
           <tr>
              <td class="tl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="tr">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="thantrang">
                 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function(){$('#signin').attr('action','/login?redirect=/h1-dangnhap'+this.location.pathname);});//]]></script>
                 <form name="register" method="post" action="/login?redirect=/h1-dangnhap/" class="dangnhap" id="signin">
                    <div class="headlogin">
                       <div id="tieude">
                          Đăng nhập
                       </div>
                       <div id="nutclose" class="close_image close" src="facefiles/huybo.jpg">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="noidung">
                       <b>Tài khoản:</b><input name="username" type="text" id="username" class="zsinput" value=""><input type="hidden" name="urlreturn" value="javascript:history.go(-1)"><br>
                       <b>Mật khẩu:</b><input type="password" class="zsinput" name="password" value="" id="login_password"><br>
                       <center><input name="autologin" type="checkbox" id="savecookie" value="1" checked="checked"> Ghi nhớ đăng nhập </center>
                    </div>
                    <div class="footer">
                       <input type="submit" name="login" class="bloginyes" value="Đăng nhập"><input type="reset" value="Làm lại" class="bloginno">
                    </div>
                 </form>
                 
             </td>
              <td class="b">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td class="bl">
              </td>
              <td class="b">
              </td>
              <td class="br">
              </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
        </div>
     </div>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
                                            
                                            
                                            
                                            
    <script type="text/javascript">$(function() {var logoutlink = $('a.mainmenu[href*="/login?logout"]').attr("href");$('.logoutt a[href="#logout"]').attr("href", logoutlink);jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) { link = jQuery('#ucp .frm dl dd img', data).attr('src'); if(link){ jQuery('#avatar1').html('<span class="useravatar1"><img src="'+link+'" alt=""/></span>'); }else{ jQuery('#avatar1').html(''); } }); });</script>
                                                
                        <div id="pun-about" class="clearfix">            
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
         <b>Cntt-k3 rip BY :</b><a href="http://www.cntt-k3.com/u2253" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><strong> Lasperpen</strong></span></a>
        </form>
            
        <ul>
           <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
           </li>
        </ul>
          
            </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->
                                  
      Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Bài viết thứ :5
  Đăng vào:on Fri Jan 23, 2015 8:23 pm
  Admin

  Admin

  Admin

  Admin
  Footer_end

  Code:
  <script type="text/javascript">jQuery("#lttchatbox").click(function(){ jQuery("#lttrules").toggle("slow"); }); $(function(){$("div.a1tg3td:contains('»')").remove();$("div.a1tg3td:contains('[FM]')").remove();});$("a.lengtht").each(function(){if ($(this).text().length > 15) {$(this).text($(this).text().substr(0, 16));$(this).append('...');}});$("a.recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 50) {$(this).text($(this).text().substr(0, 49));$(this).append('...');}});$(".lttview").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));}); </script> <script> $(".recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 60) {$(this).text($(this).text().substr(0, 50));$(this).append('...');}}); </script>

  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator --> |&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>
   <script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($) {$('a[rel*=zongshenlogin]').facebox() })</script>
  <script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>

  <img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0;width: 120px;" src="http://i55.servimg.com/u/f55/16/58/45/96/banner10.png">
    <img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0;width: 120px;" src="http://i55.servimg.com/u/f55/16/58/45/96/banner11.png">
    
  <script src="http://illiweb.com/rs3/24/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>
      
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->  
      <a title="Đăng ký thành viên" href="/register?agreed=true&step=2" id="dangky" class="khach"></a>
      <style>
        a#dangky{background-color:#f63;background-image:url(/users/2611/10/63/87/album/reg10.png);color:#FFF;cursor:pointer;height:102px;left:0;margin-left:-7px;overflow:hidden;position:fixed;text-indent:-100000px;top:35%;width:42px;z-index:9999}a#dangky:hover{background-color:#82D23D;margin-left:-3px}</style>
      <!-- END switch_user_logged_out -->  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Bài viết thứ :6
  Đăng vào:on Fri Jan 23, 2015 8:40 pm

  onetuyphong

  onetuyphong

  onetuyphong
  upppppppppppppppppppp  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Bài viết thứ :7
  Đăng vào:on Mon Mar 30, 2015 9:35 pm
  Admin

  Admin

  Admin

  Admin
  uppppppppppppppp  Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé

  Bài viết thứ :8
  Đăng vào:

  Sponsored content

  Sponsored content

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   
  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất